Du er her: Forside > Lundeborg Varme > Vedtægter Læs siden op - link til adgang for alle . dk               Link til Lundeborginfos Facebook-gruppe     
     

Vedtægter

   
     

Vedtægter for Lundeborg Varme A.M.B.A. 

vedtaget på stiftende generalforsamling 26. april 2023 

 

§ 1 Navn og hjemsted 

1.1 Selskabets navn er Lundeborg Varme A.M.B.A. 

1.2 Selskabets hjemsted er Svendborg Kommune. 

§ 2 Formål og forsyningsområde 

2.1 Selskabets hovedformål er at etablere og drive kollektiv fjernvarmeforsyning i Lundeborg i overensstemmelse med lovgivningen. Der skal sikres en samfundsøkonomisk, herunder miljøvenlig, anvendelse af energi til bygningers opvarmning og forsyning med varmt vand. 

2.2 Selskabets løbende indtægter - samt et eventuelt provenu ved opløsning - kan kun anvendes til kollektive varmeforsyningsformål. 

2.3 Selskabet kan samarbejde med andre forsyningsvirksomheder om varetagelse af tekniske og administrative opgaver. 

2.4 Selskabets forsyningsområde fastsættes af selskabets bestyrelse under hensyntagen til den til enhver tid gældende lovgivning samt tekniske og økonomiske forhold. 

§ 3 Andelshavere/varmeaftagere 

3.1 Som andelshaver kan optages en fysisk eller juridisk person, hvis denne er: 

1. Ejer af en særskilt matrikuleret ejendom med selvstændig måler/målere ejet af selskabet. 

2. Ejer af en ejerlejlighed, når denne har selvstændig måler ejet af selskabet. 

3. Andelsbolighaver, når andelsboligen har selvstændig måler ejet af selskabet. 

4. Ejer af bygning på lejet grund med selvstændig måler/målere ejet af selskabet. 

5. En ejerlejlighedsforening/andelsboligforening eller et boligselskab, der som fælles facilitet har 

den selvstændige direkte tilslutning til selskabets ledningsnet med måler ejet af selskabet. 

3.2 Enhver, der opfylder de i § 3.1 anførte betingelser, og hvis ejendom/andelsbolig ligger inden for forsyningsområdet, er berettiget til at blive optaget som andelshaver, hvis ejendommen kan forsynes med fjernvarme. 

3.3 Levering kan endvidere ske til varmeaftagere, dvs. enhver, der via en andelshaver forsynes med varme. Dette kan f.eks. være det enkelte medlem af en andelsboligforening eller ejerlejlighedsforening, lejere i fjernvarmeforsynede ejendomme, forpagtere mfl. Levering kan 

desuden ske til ikke-andelshavere, dvs enhver, der ikke ønsker - eller som grund af egne forhold - ikke kan være andelshaver. 

3.4 Levering til ikke-andelshavere og varmeaftagere sker på leveringsvilkår, der svarer til de vilkår, der gælder for andelshavere. 

3.5 Andelshavere, ikke-andelshavere og lejere mfl. skal respektere selskabets gældende vedtægter samt de øvrige vilkår for levering af fjernvarme, der til enhver tid gælder for selskabet, herunder f.eks. takstblad og de af selskabets bestyrelse udarbejdede almindelige og tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering. 

3.6 Når særlige forhold gør sig gældende, f.eks. med hensyn til bygningskarakter og varmebehov, kan bestyrelsen indgå særaftaler om tilslutning og varmelevering. 

§ 4 Andelskapital, andelshavernes hæftelse og økonomiske ansvar 

4.1 Selskabet har ingen andelskapital. 

I forhold til tredjemand hæfter andelshaveren ikke personligt for selskabets forpligtelser. 

Der udstedes ikke andelsbeviser. 

§ 5 Udtrædelsesvilkår 

5.1 Andelshavere kan indtil bindende tilslutningsaftale er underskrevet udtræde af selskabet med 6 måneders skriftligt varsel. 

Efter underskrift af bindende tilslutningsaftale kan andelshavere udtræde af selskabet med 18 måneders skriftligt varsel til udgangen af et regnskabsår. 

Udtræden er dog til enhver tid begrænset af lovgivningen og offentlige myndigheders beslutninger. 

5.2 På udtrædelsestidspunktet forpligter andelshaveren sig til at betale: 

a) Skyldige beløb i henhold til årsopgørelsen. 

b) Eventuelt skyldige bidrag. 

c) Et beløb til dækning af udgifter ved afbrydelse af stikledningen ved fordelingsledningen, 

nedtagning af måler og andet tilhørende selskabet. 

d) Selskabets omkostninger ved eventuel fjernelse af selskabets ledninger på den udtrædendes ejendom i det omfang, sådanne ledninger alene vedrører den udtrædendes varmeforsyning. 

Hvis det ikke er muligt at overdrage den kapacitet, der er blevet ledig, til nye andelshavere, kan endvidere opkræves: 

e) En godtgørelse for udtrædelse. Godtgørelsen opgøres på opsigelsestidspunktet på grundlag af 

den senest anmeldte priseftervisning til Energitilsynet. Godtgørelsen beregnes som den udtrædendes andel af selskabets samlede anlægsudgifter med fradrag af de afskrivninger, der har været indregnet i priserne. 

Den udtrædendes andel af selskabets anlægsudgifter, med fradrag af foretagne afskrivninger, beregnes på grundlag af den udtrædende andelshavers andel af selskabets samlede registrerede tilslutningsværdi eller afgiftspligtige areal eller rumfang eller hedeflade osv. i regnskabsåret inden opsigelsen. 

5.3 En udtrædende andelshaver har ikke krav på nogen andel af selskabets formue. 

5.4 Hvis leveringsforholdet ophører, har selskabet efter nærmere aftale ret til at lade ledningsnettet blive liggende og har fortsat adgang til drift, eftersyn og reparation af dette. Hvis ledningsnettets forbliven medfører væsentlige og omfattende hindringer for rummenes eller grundens udnyttelse, og der derfor ikke kan opnås en aftale, kan ekspropriationsreglerne i varmeforsyningsloven anvendes. 

§ 6 Generalforsamling 

6.1 Generalforsamlingen er selskabets øverste myndighed. 

6.2 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest 5 måneder efter regnskabsårets afslutning. 

6.3 Indkaldelse til generalforsamling skal foretages tidligst 4 uger og senest 2 uger før generalforsamlingen ved skriftlig indkaldelse pr. mail samt på selskabets hjemmeside og/eller ved annonce i mindst ét lokalt blad efter bestyrelsens skøn og med angivelse af dagsorden. 

Andelshaverne har pligt til at sørge for, at selskabet til enhver tid har deres opdaterede mailadresser. 

6.4 Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde: 

1. Valg af dirigent. 

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår. 

3. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse. 

4. Fremlæggelse af budget opgjort efter varmeforsyningslovens prisbestemmelser for 

indeværende driftsår til orientering. 

5. Fremlæggelse af investeringsplan for kommende år til orientering. 

6. Forslag fra bestyrelsen. 

7. Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere. 

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 

9. Valg af suppleanter til bestyrelsen. 

10. Valg af revisor. 

11. Eventuelt. 

6.5 På generalforsamlingen har hver andelshaver (eller evt. sameje) én stemme for hver ejendom/andelsbolig, der opfylder betingelserne i §§ 3.1 og 3.2, og som efter BBR-registret er registreret med et bidragspligtigt areal på indtil 1000 m2. 

For hver yderligere påbegyndt 1000 m2 bidragspligtigt areal har andelshaveren yderligere én stemme. 

Ingen andelshaver kan dog afgive mere end 10 stemmer pr. matrikuleret ejendom/pr. andelsbolig. 

For udlejningsejendomme, andelsboligforeninger, ejerlejlighedsforeninger og boligselskaber udøves stemmeretten af andelshaveren, medmindre denne vælger at delegere stemmeretten til varmeaftagerne. 

Hvis andelshaveren vælger at delegere stemmeretten til varmeaftagerne, er disse berettigede til at afgive en stemme pr. registreret bolig/lejemål, hvis selskabet senest 10 dage før generalforsamlingen modtager en opdateret navnefortegnelse fra andelshaveren over de registrerede boliger/lejemål

6.6 Stemmeret kan udøves ved skriftlig og dateret fuldmagt. Ingen fuldmagtshaver kan repræsentere mere end to fuldmagtsgivere. 

6.7 Det er en forudsætning for stemmeudøvelse, at andelshaveren/lejeren 8 dage før generalforsamlingen ikke er i restance med noget beløb, som selskabet med rette har overgivet til retslig inkasso, og der ikke er begrundet tvivl om fjernvarmeselskabets krav på betaling. 

6.8 Afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed uden hensyn til de fremmødtes antal. 

6.9 Vedtægtsændringer kan kun besluttes af andelshavere. 

Ved vedtægtsændringer kræves, at mindst halvdelen af selskabets andelshavere er repræsenteret på generalforsamlingen. 

Desuden skal beslutningen vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer fra de andelshavere, der er repræsenteret generalforsamlingen. 

Er mindre end halvdelen af andelshaverne repræsenteret på generalforsamlingen, og er forslaget vedtaget af 2/3 af de repræsenterede andelshavere, indkalder bestyrelsen inden 14 dage til en ny generalforsamling. 

Denne generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter datoen for første generalforsamling, og forslag om vedtægtsændringer kan da vedtages alene med simpel stemmeflerhed af de fremmødte andelshavere uden hensyntagen til det repræsenterede antal andelshavere. 

6.10 Vedtægtsændringer skal, så længe kommunen har stillet garanti for selskabets gæld, godkendes af kommunalbestyrelsen. 

6.11 Selskabets bestyrelse er bemyndiget til at foretage sådanne ændringer i selskabets vedtægter, som er nødvendige på grund af offentlige myndigheders krav, uden at reglerne for vedtægtsændringer skal følges. 

Bestyrelsen skal på førstkommende generalforsamling redegøre for sådanne ændringer. 

6.12 Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen. Bestyrelsen er forpligtet til at undersøge, om fremkomne forslag er i overensstemmelse med gældende lovgivning. 

6.13 Den reviderede årsrapport, fuldstændig dagsorden samt eventuelle forslag kan rekvireres ved henvendelse til bestyrelsen senest 8 dage før den ordinære generalforsamling. 

6.14 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 1/3 af andelshaverne skriftligt fremsætter ønske herom, ledsaget af de forslag, der Ønskes behandlet. 

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes inden 4 uger efter modtagelsen af skriftligt ønske herom. 

6.15 Der føres referat af alle beslutninger. Referaterne skal altid underskrives af dirigenten og lægges på selskabets hjemmeside. 

§ 7 Bestyrelse 

7.1 Selskabets bestyrelse består af 5-7 generalforsamlingsvalgte medlemmer, hvoraf højst 1 medlem ikke er andelshaver. 

Derudover kan kommunalbestyrelsen udpege et bestyrelsesmedlem, såfremt kommunen har ydet kommunegaranti for selskabets lån. 

Selskabets bestyrelse kan således bestå af i alt maksimalt 8 medlemmer. 

Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen, men kan genvælges. 

I ulige år afgår 3 bestyrelsesmedlemmer, og i lige år afgår de resterende bestyrelsesmedlemmer. 

Det bestyrelsesmedlem, som kommunalbestyrelsen har udpeget, kan når som helst udskiftes af kommunalbestyrelsen. 

Vælger kommunalbestyrelsen ikke at udpege et bestyrelsesmedlem, reduceres bestyrelsens antal tilsvarende med et medlem. 

7.2 På den ordinære generalforsamling vælges 2 suppleanter for 1 år ad gangen. Genvalg kan finde sted. 

Ved et bestyrelsesmedlems udtræden af bestyrelsen i valgperioden, f.eks. hvis et 

bestyrelsesmedlem mister sin valgbarhed, indtræder suppleanten i bestyrelsen i stedet for det afgående medlem indtil førstkommende ordinære generalforsamling, uanset bestemmelsen i § 

7.1. 

Suppleanterne indtræder i den rækkefølge, i hvilken de er valgt. 

7.3 Valgbar som generalforsamlingsvalgt bestyrelsesmedlem og suppleant er enhver andelshaver/varmeaftager, som har stemmeret, og enhver person, som er tilknyttet selskaber, institutioner, foreninger eller lignende, som er andelshavere/varmeaftagere og har stemmeret. Hvis tilhørsforholdet ophører, fratræder bestyrelsesmedlemmet ved udgangen af den måned, hvor tilhørsforholdet ophører. 

Bestyrelsen afgør endeligt eventuelle tvivlsspørgsmål om valgbarhed. 

§ 8 Selskabets ledelse 

8.1 Bestyrelsen har den overordnede ledelse af selskabet og alle dets anliggender. 

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. 

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og næstformand. 

8.2 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af samtlige medlemmer er repræsenteret. Bestyrelsens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. 

Står stemmerne lige, er formandens stemme afgørende. 

8.3 Der føres beslutningsreferat af bestyrelsens møder. 

Også mindretallet har ret til at forlange motiverede forslag og afstemninger indført i referatet. 

8.4 Bestyrelsen antager og afskediger daglig leder og andet overordnet personale og træffer aftaler om ansættelsesforhold mv. 

8.5 Selskabets bestyrelse fastlægger tarifferne under hensyntagen til Energitilsynets retningslinjer om kostægte tariffastsættelse. 

8.6 Bestyrelsen har bemyndigelse til, i selskabets navn, at optage lån, købe, sælge og pantsætte fast ejendom samt foretage enhver anden forretning og disposition vedrørende selskabet. 

8.7 Bestyrelsen kan nedsætte et forretningsudvalg blandt bestyrelsen, som fungerer i henhold til en forretningsorden. Bestyrelsen kan hermed delegere nogle af sine beføjelser til forretningsudvalget. 

8.8 Selskabet tegnes af 3 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf det ene skal være formanden. 

I tilfælde af bestyrelsesformandens forfald tegnes selskabet af næstformanden i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer. 

8.9 Bestyrelsen kan meddele fuldmagt til en eller flere uden for bestyrelsen. 

§ 9 Regnskab og revision 

9.1 Selskabets regnskabsår følger kalenderåret

Årsrapporten opgøres under hensyntagen til lovgivningens bestemmelser og god regnskabsskik

9.2 Årsrapporten revideres af en af generalforsamlingen valgt revisor

§ 10 Selskabets opløsning 

10.1 Beslutning om selskabets opløsning kan kun vedtages af generalforsamlingen efter reglerne om vedtægtsændringer og i øvrigt i henhold til den til enhver tid gældende lovgivning

10.2 Besluttes det at opløse selskabet, skal der den generalforsamling, hvor beslutningen tages, vælges en eller flere likvidatorer til at forestå opløsningen

10.3 Eventuelt overskud herudover skal anvendes til kollektive varmeforsyningsformål

 

 

 

 

Hanne Bering

 

Bazar Lundeborg