Du er her: Forside > Foreninger > Borgerforeningen > Referat fra generalforsamlingen marts 2023 Læs siden op - link til adgang for alle . dk               Link til Lundeborginfos Facebook-gruppe     
     

Referater fra generalforsamling

   
     

 

Referat generalforsamling 24. marts 2022

 

 

Lundeborg Borgerforening
Generalforsamling 9. Marts

 

TORSDAG 9. MARTS 2023 / KL. 19.00 / Aktivhuset

 

DELTAGERE: Jer alle
Referat
Jf vedtægter af 1983
1. Valg af dirigent: Bestyrelsen foreslår Kristina Siig - Valgt
a. Valg af referent: Bestyrelsen foreslår Simon Krogh-Nielsen - Valgt
b. Valg af stemmetællere: Charlotte Kiel og Allan Ploug
2. Formanden aflægger beretning
a. Formanden beretter om et år med en del skiftende indsatser.
Generalforsamlingen pålagde sidste år, at bestyrelsen skulle
gennemgå vedtægterne fra 1983 og komme med et forslag til nye
vedtægter i år. Bestyrelsen har internt organiseret sig med en
teamkontrakt.
b. I foråret var der legepladsdag med grillpølser
c. Der blev afholdt Sankt Hans
d. Der er plantet vilde blomster for at forskønne byens øde områder
e. Onsdag Bespisningen (spiseklubben) - startede op på eget
initiativ, men ønsker at komme ind under borgerforeningen.
f. Lene deltog i Fyns fundraising dag.
g. Der blev holdt efterårsfest i oktober, med helstegt pattegris,
underholdning og dans

 

h. I oktober var der halloween for børn og barnlige sjæle (der var
stor opbakning)
i. Første søndag i advent blev juletræet tændt og der blev afholdt
julebanko. Dog uden salg af lodsedler
j. I februar 2023 blev der afholdt fastelavn, med fuldt hus af både
store og små børn.
3. Forelæggelse af regnskab
a. Bente Kollerup tiltrådte som kasserer i sensommeren (var valgt til
suppleant). Der var samtidig et ønske om at skifte bank grundet de
høje forenings gebyrer i Andelskassen. Det har været svært, da
vedtægterne var forældede, man beholdte derfor banken.
b. Oktoberfesten kostede mere end der kom ind i indtægter- det tages
til efterretning, hvis der arrangeres en ny.
c. Indtægten fra arrangementet i 2022 (6688,75) overføres til
regnskabet i 2023 - pengene er overført til kontoen.

 

4. Behandling af indkomne forslag (formanden i hænde senest 8 dage før GF)
a. Nye vedtægter. Bestyrelsens forslag ligger til gennemlæsning på
lundborginfo.dk. Håber vi også modtager kommentare INDEN GF.
b. Der er indkommet et ændringsforslag til de nye vedtægter fra Lykke
og Bjarne Mikkelsen
i. Der tilføjes tre redaktionelle ændringer - valgt
ii. OPTAGELSE AF MEDLEMMER
§4 som medlemmer kan optages alle der har interesse i
foreningens formål. -
1. I ændringsforslaget lægges der vægt på, at det er en
borgerforeningen for Lundeborg
2. Der stemmes først om ændringsforslaget -
ændringsforslaget er faldet

 

iii. KAPITEL IV.
LUNDEBORG BORGERFORENING ORGANISATION
§5 Lundeborg borgerforening tager ikke stilling i
partipolitiske anliggender, men forsøger at tilgodese alle
byens borgere i anliggender, hvor vi adspørges.

 

1. ændringsforslaget lægger vægt på, at man ikke bør
nævne alle de ting man ikke gør i en borgerforening.
a. Der argumenteres for, at formålet beskriver hvad
borgerforeningen beskæftiger sig med, så det bør
ikke stå i vedtægterne,hvad man ikke gør.
2. begrundelse for bestyrelsens forslag er, at
borgerforeningen i dag bliver brugt som organ til at
løse konflikter i byen, hvilket de ikke ønsker. Når
der afholdes borgermøder, valgdebatter og lignende
a. Vi stemmer om fjerne kapitel 4 §5 med stk 2
i. 6 for, 5 imod og 5 blanke -
Ændringsforslaget er vedtaget

 

3. Forslag til ny §6 beslutninger i bestyrelsen træffes
ved simpelt, relativt stemmeflertal. Bestyrelsen er
beslutningsdygtig, når mindst halvdelen er til stede.
Stk. 2 Der tages beslutningsreferater af
bestyrelsesmøderne. Referatet underskrives af
deltagerne.
a. begrundelse; For at holde den demokratiske
proces
b. Ændringsforslag med ændringer til afstemning til
§6 stk 1
i. 5 for, 7 imod og 4 blanke - det falder
c. Ændringsforslag med ændringer til afstemning til
§6 stk 2
i. 9 for - det er vedtaget
4. Ændringsforslag til det oprindelige §6
a. Nyt fælles forslag: Borgerforeningen kan
inkludere flere forskellige arbejdsgrupper,
udvalg og interessefællesskaber, efter nærmere
aftale med bestyrelsen
i. stk. 2 Bestyrelsen kan derudover selv
nedsætte forskellige arbejdsgrupper,
udvalg og interessefællesskaber.

 

b. Det er enstemmigt vedtaget
5. Ændringsforslag til §8 ændres til 7 medlemmer -
vedtaget
a. stk. 2 der vælges to suppleanter - vedtaget
b. Der foreslås at der vælges 4 og 3 medlemmer
hvert andet år. - vedtaget
c. stk. 4 forslag om konstituering af fast sekretær
i bestyrelsen
i. ændringsforslaget er faldet
d. Stk. 5 og stk 6 indtræden af suppleanter og at
bestyrelsen kan supplere sig selv hvis de bliver
undertallige - vedtaget
6. Ændringsforslag til §10

 

a. vedtaget
7. Ændring til §11: Generalforsamlingen fastsætter det
årlige kontingent.
a. Vedtaget
8. ændring til §15 i forhold til, hvornår der kræves en
bestyrelsesbeslutning om økonomiske dispositioner
a. oprindeligt forslag er 10.000 kr
b. ændringsforslag er 1.000 kr
c. ændringsforslag til ændringsforslag lyder på
6.000kr. - ændringsforslaget til
ændringsforslaget er vedtaget

 

9. §20 ændring - vedtaget
10. §21 stk. 2 Der kan ikke stemmes ved fuldmagt
a. 8 for, 4 imod, 5 blanke - vedtaget
11. §22 ændring: plus tilføjelse
a. samt ved elektroniske medier efter bestyrelsens
beslutning
b. stk 1. vedtages
12. ændring til kapitel 11, ændringsforslaget går
ud på at slette kapitlet
a. der står ikke hvornår en sådan beslutning kan
indtræffes
b. bestyrelsen påpeger at det kun er under særlige
omstændigheder, at de kan træffe beslutningen
c. Der stemmes om ændringsforslaget (slette §23)
i. 3 for, 4 imod ændringsforslaget -
frafalder

 

13. ændringsforslag til §24, så det ikke er ved
årsskiftet, men 4 uger før
a. begrundelsen for er, at man ikke tænker på det
så lang tid før.

 

b. bestyrelsens argument for årsskiftet er, at der
ved tidlig indkomne forslag er mulighed for, at
flere i borgere har mulighed for at se det
c. Vi stemmer om ændringsforslaget til §24
i. 4 for, 10 imod, 2 blanke - forslaget
falder

 

14. ændring til kapitel 13 §25 med stk 1 og 2
vedtages
15. §26 (§25) vedrørende ophør og nedlæggelse -
ændringsforslaget: “Foreningen kan kun opløses, når
mindst ⅔ af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer
af foreningen på 2 på hinanden ekstraordinære
generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum
stemmer herfor”
a. 11 for, 1 imod og 4 blanke - ændringen er
vedtaget

 

16. ændring til Kapitel 14 §27 - forslag om at
punktet udgår
a. Der argumenteres for, at et medlemskab kun
kræves på generalforsamlingen. Det er ikke et
krav, at man er medlem for at deltage i
foreningens arrangementer, da de foregår på
offentlige steder og udbydes til alle.
b. Det giver derfor ikke mening at kunne give
karantæne fra arrangementer
c. Der stemmes for ændringsforslaget om at punktet
udgår:
i. 7 for, 5 imod, 4 blanke - forslaget er
vedtaget

 

17. Generalforsamlingen beslutter, at lade
dirigenten og referenten sammenskrive de vedtagne
vedtægter, de sendes ud til gennemlæsning, med
mulighed for respons
18. Der stemmes for vedtægterne med ændringer
a. Der stemmes enstemmigt for vedtægterne -TILLYKKE

 

5. Fastsættelse af kontingent:
a. 75 kr pr. person
b. 150 kr pr. husstand
6. Valg af 7 bestyrelsesmedlemmer, 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
a. Valg af formand (lige år): Lene Krogh-Nielsen - ikke på valg
b. Valg af kasserer (ulige år): Bente Kollerup - valgt
c. Valg til bestyrelsen:
i. Peder Hovmand - på valg, ønsker ikke genvalg
1. Ida Rathleff - stiller op - valgt
ii. Olaf Koch - ikke på valg
iii. Rikke Dilling - på valg - Valgt
iv. Mette Arndrup - ikke på valg
v. Elin Klinkby - stiller op - valgt
d. Valg af 2 suppleanter
i. Niels Manniche - Valgt
ii. Simon Krogh-Nielsen - valgt
e. Valg af revisorer:
i. Kenneth Arndrup - stiller op, valgt
ii. Kristina Siig - stiller op, valgt
f. Valg af revisorsuppleant
i. Gitte Pors - stiller op, valgt

 

7. eventuelt

 

BEMÆRKNINGER

 

○ Medlemskab af Lundeborg borgerforening
○ Indbetal 75 kr for 1 person eller 150 kr for en husstand
○ på Mobilpay 1452NH Mærk med din adresse
○ eller på Konto 5479 2404025
○ Mærk med din adresse

 

 

 

 

 

Hanne Bering

 

Bazar Lundeborg