Du er her: Forside > Foreninger > Borgerforeningen > Vedtægter for Lundeborg Borgerforening ano 2023 Læs siden op - link til adgang for alle . dk               Link til Lundeborginfos Facebook-gruppe     
     

Nyeste vedtægter

   
     

  

Vedtægter for Lundeborg Borgerforening

KAPITEL I

VEDTÆGTERNES ANVENDELSESOMRÅDE

§ 1
Disse vedtægter gælder for Lundeborg Borgerforening, der har hjemsted i Lundeborg, Svendborg
kommune, Danmark.

 

KAPITEL II

LUNDEBORG BORGERFORENINGS FORMÅL

§ 2
Foreningen har til formål at samle byens borgere om fælles interesser og for at styrke fællesskabet; for
eksempel foredrag, møder, kurser, aftenskole, fester, højtids-traditioner og alt hvad der ellers kan
forekomme.
§ 3
Lundeborg Borgerforening ønsker at styrke medlemmernes forståelse af og oplevelse af at være en del
af et lokalsamfund i alle tænkelige retninger.

 

KAPITEL III
OPTAGELSE AF MEDLEMMER

§ 4
Som medlemmer kan optages alle, der har interesse i foreningens formål.

 

KAPITEL IV
BESTYRELSENS ARBEJDE

§ 5
Bestyrelsen er foreningens daglige, overordnede og strategiske ledelse og repræsenterer foreningen i
alle forhold. De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger skal ske i overensstemmelse med
gældende lovgivning.
§ 6
Der tages beslutningsreferat af bestyrelsesmøderne. Referatet underskrives af deltagerne.
§ 7
Stk. 1. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og uddelegerer de nødvendige opgaver.
Stk. 2. Borgerforeningen kan inkludere flere forskellige arbejdsgrupper, udvalg og
interessefællesskaber, efter nærmere aftale med bestyrelsen
Stk. 3. Bestyrelsen kan derudover selv nedsætte forskellige arbejdsgrupper, udvalg og
interessefællesskaber.

Stk. 4. Det påhviler en repræsentant fra arbejdsgrupper, udvalg eller interessefællesskaber at holde
bestyrelsen orienteret om deres arbejde og aktiviteter. Det kan for eksempel foregå ved deltagelse -
efter invitation - på et bestyrelsesmøde i løbet af året. Ligeledes påhviler det udvalg, arbejdsgrupper
eller interessefællesskaber under borgerforeningen at aflægge beretning og repræsentere udvalget,
arbejdsgruppen eller interessefællesskabet på foreningens generalforsamling.

 

KAPITEL V
VALG TIL BESTYRELSEN

§ 8
Stk. 1. Bestyrelsen består af 7 medlemmer, som vælges for 2 år ad gangen.
Stk. 2. I lige år vælges der 4 medlemmer til bestyrelsen, i ulige år 3 medlemmer til bestyrelsen. Hvert
år vælges der 2 suppleanter. Genvalg kan finde sted.
Stk. 3. Formand og kasserer vælges direkte på generalforsamlingen. Genvalg kan finde sted.
Stk. 4. Efter nyvalg til bestyrelsen holder bestyrelsen et konstituerende møde, hvor bestyrelsen vælger
næstformand. Det anbefales desuden at udpege en udvalgs-, arbejdsgruppe- og interessefællesskabs-
tovholder, en arrangements-tovholder og en kommunikationsansvarlig
Stk. 5. Ved indkaldelse af en suppleant indtræder denne i det afgående bestyrelsesmedlems
valgturnus.
Stk. 6. I tilfælde af at bestyrelsen bliver undertallig, efter at de valgte suppleanter er indtrådt, kan
bestyrelsen supplere sig selv med virkning indtil førstkommende ordinære generalforsamling.

 

KAPITEL VI
ALDERSKRAV OG MYNDIGHED

§ 9
Bestyrelsesmedlemmer under 18 år skal have godkendelse fra forældre eller værge.

 

KAPITEL VII
HABILITETSKRAV

§ 10
Stk. 1. Alle medlemmer kan vælges til bestyrelsen, forudsat dog, at et flertal af bestyrelsen ikke må
være i nær familie med hinanden.
Stk. 2. Bestyrelsens formand og kasserer må ikke være i nær familie med hinanden.
Stk. 3. Revisor og revisorsuppleant må ikke være i nær familie med medlemmer af bestyrelsen.
Stk. 4. Ved nær familie forstås i disse vedtægter ægtefælle, samlever, børn, forældre. Både formand og
kasserer kan ikke være under 18 år, da det vil have indvirkning på tegning af foreningen.

 

KAPITEL VIII
KONTINGENT

§ 11
Generalforsamlingen fastsætter det årlige kontingent.
§ 12
Stk. 1. Kontingentet betales for et år ad gangen.

Stk. 2. Kontingent opkræves helårsvist i forbindelse med indkaldelse til generalforsamling og med
virkning fra generalforsamlingsdatoen, når der er betalt. For nyindmeldte betales kontingent fra
indmeldelsesdato og resten af indeværende kontingentår.

 

KAPITEL IX

ØKONOMI, REGNSKAB OG REVISION

§ 13
Stk. 1. Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
Stk. 2. Årsregnskab og revisionsprotokollat forelægges generalforsamlingen til godkendelse.
Stk. 3. Regnskabet revideres af to af generalforsamlingen valgte revisorer, og det skal være revideret
inden den ordinære generalforsamling.
Stk. 4. Der udarbejdes et årsbudget mindst 1 gang årligt. Budgettet er bestyrelsens interne
arbejdsredskab og revisorernes eksterne arbejdsværktøj.

 

KAPITEL X
TEGNINGSREGLER

§ 14
Foreningen tegnes af foreningens formand og kasserer i fællesskab.
§ 15
Stk. 1. Ved økonomiske dispositioner over 6.000 kr. kræves en bestyrelsesbeslutning.
Stk. 2. Låneoptagelse i form af kassekredit eller lån skal godkendes af bestyrelsen med referattagelse.
§ 16
Stk. 1. Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den i foreningen til enhver tid eksisterende
formue.
Stk. 2. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.

 

KAPITEL XI

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

§ 17
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed og er beslutningsdygtig uanset det fremmødte
antal. Generalforsamlingen afholdes hvert år, så tidligt som muligt i første kvartal.
§ 18
Møde- og stemmeberettigede samt valgbare er alle medlemmer, der har betalt kontingent i det
indeværende kontingentår.
§ 19
Stk. 1. Generalforsamlingen indkaldes med 21 dages varsel. Indkaldelse sker skriftligt til
medlemmerne, samt ved relevante elektroniske medier efter bestyrelsens beslutning.
Stk. 2. Indkaldelsen skal indeholde oplysning om tid og sted, dagsorden samt oplysning om, hvilke
bestyrelsesmedlemmer, der er på valg, og om disse er villige til at modtage genvalg.

§ 20
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Valg af mindst to stemmetællere
4. Formandens beretning for det forgangne år.
5. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
6. Fastsættelse af kontingent.
7. Behandling af indkomne forslag.
8. Valg af formand på lige årstal.
9. Valg af kasserer på ulige årstal.
10. Valg af den øvrige bestyrelse.
11. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
12. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
13. Aflæggelse af beretning fra arbejdsgrupper, udvalg og interessefællesskaber.
14. Eventuelt.
§ 21
Stk. 1. Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14
dage før generalforsamlingen.
Stk. 2. Dog skal vedtægtsændringsforslag være formanden i hænde inden årsskiftet før pågældende
generalforsamling.
§ 22
Stk. 1. Generalforsamlingen ledes af dirigenten. Dirigenten lader nødvendige afstemninger afholde.
Stk. 2. Ved personvalg, hvor der er foreslået flere end det antal, der skal vælges, foretages skriftlig
afstemning. Ved sådanne personvalg anvendes reglen om simpelt flertal.
Stk. 3. Vedtægtsændringer kræver ⅔ flertal af de fremmødte og stemmeberettigede på
generalforsamlingen.
Stk. 4. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

 

KAPITEL XIII

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

§ 23
Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling finder sted, når et flertal i bestyrelsen finder det nødvendigt,
eller når 25% af de stemmeberettigede medlemmer indgiver skriftlig anmodning herom med
angivelse af de emner, der ønskes behandlet.
Stk. 2. Ekstraordinær generalforsamling med angivelse af dagsorden indkaldes senest 4 uger efter, at
bestyrelsen har modtaget anmodningen, med mindst 3 ugers varsel til afholdelse. Ekstraordinær
generalforsamling indkaldes på samme måde som ordinær generalforsamling, se § 19, stk. 1.
Stk. 3. Der kan ikke behandles andre emner på en ekstraordinær generalforsamling end de i
dagsordenen indeholdte.

 

KAPITEL XIV

ELEKTRONISK GENERALFORSAMLING

§ 24
Stk. 1. Bestyrelsen kan under særlige omstændigheder træffe beslutning om, at ordinær eller
ekstraordinær generalforsamling afholdes som fuldstændig eller delvis elektronisk generalforsamling.

Stk. 2. Beslutning om fuldstændig eller delvis elektronisk generalforsamling træffes inden indkaldelse.
Stk. 3. Beslutningen kan under helt ekstraordinære omstændigheder træffes efter indkaldelse men
senest på dagen for afholdelse af den fysiske generalforsamling.
Stk. 4. Ved afholdelse af delvis eller fuldstændig elektronisk generalforsamling påhviler det
bestyrelsen at træffe de nødvendige beslutninger til sikring af, at medlemmer, møde- og
stemmeberettigede samt valgbare har mulighed for deltagelse i debatter og afstemninger på en fair og
demokratisk måde.

 

KAPITEL XV
OPHØR OG NEDLÆGGELSE

§ 25
Stk. 1. Foreningen kan kun opløses, når mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer
af foreningen på 2 på hinanden følgende ekstraordinære generalforsamlinger med mindst 14 dages
mellemrum stemmer herfor.
Stk. 2. På den ekstraordinære generalforsamling skal samtidig træffes beslutning om foreningens
formue, herunder fast ejendom og løsøre. Simpelt stemmeflertal er tilstrækkeligt.
Stk. 3. I tilfælde af foreningens opløsning skal den formue, der er i behold, anvendes til
fællesskabsfremmende aktiviteter eller folkeoplysende foreninger i Lundeborg.

 

Enstemmigt vedtaget 9. marts 2023.

Referent: Simon Krogh-Nielsen

Dirigent: Kristina Siig

 

 

 

Hanne Bering

 

Bazar Lundeborg