Du er her: Forside > Foreninger > Borgerforeningen > Foreslag til nye vedtægter i Lundeborg Borgerforening ano 2023 Læs siden op - link til adgang for alle . dk               Link til Lundeborginfos Facebook-gruppe     
     

Udkast til nye vedtægter

   
     

På generalforsamlingen for Lundeborg Borgerforeningen 2022, blev det bestyrelsen, kærligt men bestemt pålagt, at udarbejde som minimum et forslag til nye vedtægter seneste frem mod generalforsamlingen 2023.

Bestyrelsens forslag ser foreløbig således ud. Kommentare og ændringsforslag modtages gerne. Send dem til formanden.

De nye vedtægter håbes at kunne blive vedtaget på generalforsamlingen 9. marts 2023

 

 

 

FORESLAG VEDTÆGTER FOR LUNDEBORG BORGERFORENING

 

KAPITEL I. 

VEDTÆGTERNES ANVENDELSESOMRÅDE.
§1 Disse vedtægter gælder for Lundeborg Borgerforening, der har hjemsted i Lundeborg, Sydfyn, Danmark.

 

KAPITEL II. 

LUNDEBORG BORGERFORENINGENS FORMÅL
§2 Foreningen har til formål at samle byens borgere om fælles interesser og for at styrke fællesskabet; for eksempel foredrag, møder, kurser, aftenskole, fester, højtids-traditioner og alt hvad der ellers kan forekomme.

§3 Lundeborg Borgerforening ønsker at styrke medlemmernes forståelse af og oplevelse af at være en del af et lokalsamfund i alle tænkelige retninger. 

 

KAPITEL III 

OPTAGELSE AF MEDLEMMER
§4 som medlemmer kan optages alle der har interesse i foreningens formål. 


KAPITEL IV. 

LUNDEBORG BORGERFORENING ORGANISATION

§5 Lundeborg borgerforening tager ikke stilling i partipolitiske anliggender, men forsøger at tilgodese alle byens borgere i anliggender, hvor vi adspørges.

Stk 2 Har ikke en myndighedsfunktion i byen

§6 Borgerforeningen kan inkludere flere forskellige arbejdsgrupper, udvalg og interessefællesskaber. 

Disse fastsættes af bestyrelsen. 

 

Stk. 2 Nedlæggelse af disse arbejdsgrupper, udvalg og interessefællesskaber påhviler bestyrelsen.

 
Stk. 3 Det påhviler en repræsentant fra hver arbejdsgruppe, udvalg eller interessefællesskab, at holde bestyrelsen orienteret om deres arbejde og aktiviteter. Det kan eksempelvis pågå ved deltagelse - efter invitation - på et bestyrelsesmøde i løbet af året.
Ligeledes påhviler det et godkendt udvalg, arbejdsgruppe eller interessefællesskab under borgerforeningen, at aflægge beretning og repræsentere udvalget, arbejdsgruppen eller interessefællesskabet på foreningens generalforsamling. 

 

KAPITEL V 

BESTYRELSEN 

§7 Bestyrelsen er foreningens daglige, overordnede og strategiske ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. 

De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger skal ske i overensstemmelse med gældende lovgivning. 

Foreningens aktiviteter og arrangementer kan planlægges og afvikles af bestyrelsens medlemmer, men disse opgaver kan også uddelegeres.

 

§8 Bestyrelsen består af 5-7 medlemmer, som vælges for 2 år af gangen. 

 

Stk. 2 Formand og kasserer vælges på generalforsamling. Genvalg kan finde sted.

 

Stk. 3 Øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges ligeledes på generalforsamling.

 

Stk. 4 Efter nyvalg til bestyrelsen holder bestyrelsen konstituerende møde, hvor bestyrelsen vælger næstformand. Det anbefales at udpege en sekretær, en udvalgs-, arbejdsgruppe- og interessefællesskabs-tovholder, en arrangements tovholder og en kommunikationsansvarlig

 

Stk. 5 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og uddelegerer de nødvendige opgaver. 

 

KAPITEL VI 

ALDERSKRAV OG MYNDIGHED 

§9 Bestyrelsesmedlemmer under 18 år, skal have godkendelse fra forældre eller værge

KAPITEL VII 

HABILITETSKRAV
§10 Alle kan vælges til bestyrelsen, forudsagt;
Et flertal af bestyrelsen må ikke være i nær familie med hinanden. 

Bestyrelsens formand og kasserer må ikke være i nær familie med hinanden. 

Revisor og revisorsuppleant må ikke være i nær familie med medlemmer af bestyrelsen. 

Ved nær familie forstås i disse vedtægter ægtefælle, samlever, børn, forældre, 

Både formand og kasserer kan ikke være under 18 år, da det vil have indvirknings på tegning af foreningen.

 

KAPITEL IIX 

KONTINGENT
§11 Medlemskontingentet fastsættes af bestyrelsen efter generalforsamlingen. 

En stigning på mere end 100% (fordobling af kontingentet) skal dog drøftes og vedtages på generalforsamlingen forud for beslutningen herom.

§12 Kontingentet betales for et år af gangen.

Kontingent opkræves helårsvist i forbindelse med indkaldelse til generalforsamling og med virkning fra generalforsamlingsdatoen, når der er betalt. 

For nyindmeldte betales kontingent fra indmeldelsesdato og resten af indeværende kontingentår.

KAPITEL IX

VEDRØRENDE ØKONOMI, REGNSKAB OG REVISION .

§13 Foreningens regnskabsår er et år. Årsregnskab og revisionsprotokollat forelægges generalforsamling til godkendelse.

 

 

Stk. 1 Regnskabet revideres af to af generalforsamlingen valgte revisorer, og det skal være revideret inden den ordinære generalforsamling.

 

Stk.  2 Der udarbejdes et årsbudget mindst 1 gang årligt. Budgettet er bestyrelsens interne arbejdsredskab og revisorernes eksterne arbejdsværktøj. 

 

Stk. 3 Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlige hæftelser for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

 

KAPITEL X

VEDRØRENDE TEGNINGSREGLER
§14 Foreningen tegnes af foreningens formand og kasserer i fællesskab. 

 

§15 Ved økonomiske dispositioner over 10.000 kr. kræves en bestyrelsesbeslutning.

 

Låneoptagelse i form af kassekredit eller lån skal godkendes af bestyrelsen med referattagelse.


§ 16 Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den foreningen til enhver tid eksisterende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.

KAPITEL XI
VEDRØRENDE GENERALFORSAMLING 

§17 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed og er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal. Generalforsamlingen, afholdes hvert år, så tidligt som muligt i første kvartal.

 

§18 Møde- og stemmeberettigede samt valgbare er alle medlemmer, der har betalt kontingent i indeværende kontingentår. 

 

§19 Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. 

§20 Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde: 

 

1. Valg af dirigent
2. valg af referant
2. Bestyrelsens beretning for det forgangne år
3. Fremlæggelse af regnskab for det forgangne år.
4. Behandling af eventuelt indkomne forslag
5. Valg af formand på lige årstal
6. Valg af kasserer på ulige årstal
7. Valg af den øvrige bestyrelse
8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
9. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
10. aflæggelse af beretning fra hvert godkendt arbejdsgruppe, udvalg og interessefællesskab
12. Eventuelt
 

§21 Generalforsamlingen ledes af dirigenten og denne lader evt. nødvendige afstemninger afholde.

 

Stk 1. Ved personvalg, hvor der er foreslået flere end det antal, der skal vælges, foretages skriftlig afstemning. Ved sådanne personvalg anvendes reglen om simpelt flertal.

 

§22 Generalforsamling sammenkaldes med 21 dages varsel. Indkaldelse sker skriftligt til medlemmerne ved samtidig angivelse af dagsorden eller ved opslag i Lundeborg.

 

ELEKTRONISK GENERALFORSAMLING 

§23. Bestyrelsen kan under særlige omstændigheder træffe beslutning om, at generalforsamlingen afholdes som fuldstændig eller delvis elektronisk generalforsamling. Beslutning om fuldstændig eller delvis elektronisk generalforsamling træffes inden indkaldelse. Er dette ikke muligt, må der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i fysisk eller elektronisk form senest på dagen for den ordinære generalforsamling. 

Ved afholdelse af delvis eller fuldstændig elektronisk generalforsamling påhviler det bestyrelsen at træffe de nødvendige beslutninger til sikring af medlemmer, møde- og stemmeberettigede samt valgbare har mulighed for deltagelse i debatter og afstemninger, på en fair og demokratisk form.  

 

KAPITEL XII
VEDRØRENDE  ÆNDRING AF VEDTÆGTERNE
§24 Vedtægtsændringer sker med ⅔ flertal af de fremmødte og stemmeberettigede på generalforsamling. Modsat øvrige forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal vedtægtsændringsforslag være formanden i hænde senest årsskiftet før pågældende generalforsamling .

 

KAPITEL XII
VEDRØRENDE OPHØR OG NEDLÆGGELSE
§25 Bestutning om foreningens opløsning kan kun ske ekstraordinær generalforsamling, med titlen NEDLÆGGELSE AF LUNDEBORG BORGERFORENING. Der kræves, at mindst ½ af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede og det kræves, at mindst ¾ af de afgivne stemmer er for forslaget. 

§26 På den ekstraordinære generalforsamlingen skal samtidigt træffes bestutning om foreningens formue, herunder fast ejendom og løsøre. Simpelt stemmeflertal her er tilstrækkeligt.

Stk. 1 I tilfælde af foreningens opløsning skal den formue, der er i behold, anvendes til fællesskabsfremmende aktiviteter eller folkeoplysende foreninger i Lundeborg.

 

KAPITEL XIV
EKSKLUSION OG MIDLERTIDIG UDELUKKELSE

§27 Bestyrelsen kan træffe beslutning om midlertidig udelukkelse fra arrangementer og aktiviteter (karantæne) af et medlem, når særlige omstændigheder gør sig gældende.
Dette kræver 3/4 af bestyrelsens medlemmer stemmer for denne midlertidig udelukkelse. 

 

Stk. 1 Medlemmet har krav på at blive hørt inden afgørelse om karantæne eller eksklusion.

 

Stk. 2 Beslutning om karantæne eller eksklusion skal meddeles medlemmet skriftligt og også gerne mundtligt.

 

Stk 3. En midlertidig udelukkelse kan kun forløbe frem til førstkommende generalforsamling, hvor generalforsamlingen skal orienteres og medlemmet dermed også har taleret.

 

§28 Bestyrelsen eller et medlem på generalforsamlingen kan rejse ønske om drøftelse af eksklusion af et medlem, når særlige forhold giver anledning dertil.

 

Stk. 1 Beslutning om eksklusion træffes på generalforsamling. Spørgsmål om eksklusion skal behandles som særskilt punkt på dagsorden og kan dermed kræve ekstraordinær generalforsamling.

 

mvh Luneborg Borgerforening

  

 

 

 

 

Hanne Bering

 

Bazar Lundeborg