Du er her: Forside > Foreninger > Vinterbaderforeningen Gåsehud i Lundeborg > Vedtægter for Vinterbaderforeningen Gåsehud Læs siden op - link til adgang for alle . dk               Link til Lundeborginfos Facebook-gruppe     
     

Vedtægter for Vinterbaderforeningen Gåsehud

   
     

§ 1. Foreningens navn og hjemsted
Foreningens navn er ”Vinterbaderforeningen Gåsehud i Lundeborg” stiftet i Lundeborg 6. september 2022. Foreningen har hjemsted i Lundeborg, Svendborg Kommune.

§ 2. Formål
Det er foreningens formål at fremme den lokale sundhed og velvære ved at varetage og fremme vinterbadningen ved Lundeborg Strand samt arbejde for de bedst mulige badefaciliteter for medlemmerne.


§ 3. Medlemskab
Stk. 1. Som medlem kan optages vinterbadere m/k over 18 år, der bor i Lundeborg eller har sommerhus i Lundeborg, samt vinterbadere, der bor i Landsbyklyngen Gudmekongens Land/den gamle Gudme Kommune.

Stk. 2. Indmeldelse sker skriftligt pr. mail med navn, mailadresse, postadresse og tlf.nr. til foreningens mailadresse gaasehud2018@gmail.com

Stk. 3. Man er medlem, når man har betalt kontingent, oplyst de i stk. 2 nævnte data samt fået udleveret nøgle til badehytten mod betaling af det fastsatte depositum for nøglen, som refunderes ved tilbagelevering af nøglen.

Stk. 4. Nøglen til badehytten er personlig og kan ikke udlånes. Brug af hytten kræver medlemskab – dog kan et medlem undtagelsesvis medtage 1-2 besøgende gæster udefra.

Stk. 5. Børn og unge under 18 år kan benytte badehytten sammen med et medlem.

Stk. 6. Kommer der anmodning om medlemskab ud over det antal medlemmer, der er vedtaget af generalforsamlingen, bliver der oprettet en venteliste.

Stk. 7. Udmeldelse sker skriftligt med en måneds varsel til foreningens mailadresse gaasehud2018@gmail.com Medlemskabet ophører dog automatisk, hvis kontingentet ikke er betalt rettidigt. Der kan ikke tilbagebetales resterende kontingent ved udmeldelse i kontingentperioden.

Stk. 8. Medlemmerne er ansvarlige for badehyttens rengøring og vedligeholdelse samt for overholdelse af badehyttens regler, der hænger på opslagstavlen i hytten. Medlemmerne deltager i en rengøringsturnus, som fastsættes af bestyrelsen/den hytteansvarlige.

Stk. 9. Badning og brug af hytten sker på medlemmernes eget ansvar.

Stk. 10. Badehytten er hver morgen fra 7.30 til 8.30 forbeholdt Gåsehud-initiativgruppen, der bader hver morgen året rundt.

§ 4. Kontingent
Stk. 1. Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen fastsat årskontingent. Kontingentet fastsættes hvert år på den årlige generalforsamling og opkræves forud umiddelbart efter generalforsamlingen.

Stk. 2. Kontingentrestance i mere end 2 måneder medfører automatisk sletning af medlemskabet.

Stk. 3. Ingen, der er i kontingentrestance, kan genoptages som medlem, før restancen er betalt til foreningen. I tilfælde af venteliste, kommer man bagerst i køen.

Stk. 4. Medlemmer kan fritages for kontingent i én sæson, såfremt de på grund af sygdom ikke kan benytte badehytten.


§ 5. Karantæne og eksklusion
Stk.1. Såfremt et medlem misligholder badehytten, retningslinjerne for brug af hytten eller vedtægterne kan bestyrelsen træffe beslutning om karantæne eller indstille til generalforsamlingen, at medlemmet ekskluderes.

Stk. 2. Medlemmet har krav på at blive hørt inden afgørelse om karantæne eller eksklusion.

Stk. 3. Beslutning om karantæne eller eksklusion skal meddeles medlemmet skriftligt til den mailadresse, som medlemmet har oplyst.

 

§ 6. Generalforsamlingen
Stk. 1 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed og er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling holdes en gang om året i første uge i september. Indkaldelse sker pr. mail til medlemmerne med mindst 2 ugers varsel og med angivelse af dagsorden samt med opslag på foreningens facebookside ”Gaasehud Lundeborg” samt i kalenderen på Lundeborgs hjemmeside lundeborginfo.dk

Stk. 3. Møde- og stemmeberettigede samt valgbare er alle medlemmer, der har betalt kontingent. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Stk. 4. Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen – og rundsendes pr. mail til medlemmerne senest 3 dage før generalforsamlingen.

Stk. 5. På generalforsamlingen behandles et forslag ved, at forslagsstilleren begrunder, og bestyrelsen kommenterer, hvorefter der stemmes om forslaget.

Stk. 6. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal indeholde mindst følgende punkter:

1. Valg af dirigent og referent

2. Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning for det forløbne år

3. Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab for det forløbne år

4. Fremlæggelse og godkendelse af budget for det kommende år, herunder fastsættelse af kontingent for det kommende år

5. Behandling af indkomne forslag

6. Fastsættelse af medlemstal samt gennemgang af badehyttens retningslinjer. Vedtagelse af eventuelle ændringer af retningslinjerne samt vedtagelse af arbejdsopgaver i og omkring hytten for det kommende år.

7. Valg til bestyrelsen, som består af 5 eller 7 medlemmer. 3 (4) bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige år, og 2 (3) bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige år. Første gang vælges 3 (4) medlemmer for 2 år og 2 (3) medlemmer for 1 år.

8. Valg af to suppleanter, som vælges for 1 år.

9. Valg af to revisorer, som på skift vælges for en periode på 2 år.

10. Valg af en hytteansvarlig for en periode på 1 år. Den hytteansvarlige står bl.a. for indkaldelse til arbejdsdage.

11. Eventuelt.

Stk. 7. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger ved simpelt flertal (én over halvdelen af de gyldigt afgivne stemmer) og ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning anvendes, når det kræves af blot én af mødedeltagerne.

Stk. 8. Ved personvalg, hvor der er foreslået flere end det antal, der skal vælges, foretages skriftlig afstemning. Ved sådanne personvalg anvendes reglen om simpelt flertal.

Stk. 9. Vedtægtsændringer sker med ⅔ flertal af de på generalforsamlingen fremmødte medlemmer.

 

§ 7. Bestyrelsen
Stk. 1. Bestyrelsen, som består af 5 eller 7 medlemmer, er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold.

Stk. 2. Senest 14 dage efter nyvalg til bestyrelsen holder bestyrelsen konstituerende møde, hvor bestyrelsen vælger formand, næstformand, kasserer og sekretær.

Stk. 3. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og nedsætter de nødvendige udvalg.

Stk. 4. Formand og kasserer tegner foreningen i fællesskab.

Stk. 5. Alle bestyrelsesafgørelser foregår ved almindeligt stemmeflertal – dog kræves der tilstedeværelse af mindst 3 bestyrelsesmedlemmer. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Stk. 6. Bestyrelsens beslutninger føres til referat.

 

§ 8. Ekstraordinær generalforsamling
Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid holdes, når et flertal af bestyrelsen anser det for påkrævet, eller når halvdelen af foreningens medlemmer over for formanden fremsætter skriftlig begæring herom med motiveret dagsorden.

Stk. 2. Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 1 måned efter begæring herom med angivelse af det emne, der ønskes behandlet. Indkaldelse og afstemning sker i henhold til § 6.

 

§ 9. Økonomi
Stk. 1. Foreningens regnskabsår går fra 1. juli til 30. juni. Årsregnskab og revisionsprotokollat forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse.

Stk. 2. Regnskabet revideres af to af generalforsamlingen valgte revisorer, og det skal være revideret inden den ordinære generalforsamling.

Stk. 3. Foreningen tegnes af foreningens formand og kasserer i fællesskab. Ved økonomiske dispositioner over 1.000 kr. kræves en bestyrelsesbeslutning.

Stk. 4. Låneoptagelse i form af kassekredit eller lån skal godkendes af generalforsamlingen.

Stk. 5. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlige hæftelser for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

§ 10. Opløsning af foreningen
Stk. 1 Beslutning om opløsning af foreningen skal tages på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 14 dage og højest 1 måneds mellemrum. Beslutningen om opløsning kan kun tages med ¾ flertal af de fremmødte. Den første af de 2 på hinanden følgende generalforsamlinger skal være en ordinær generalforsamling.

Stk. 2. Den opløsende generalforsamling tager stilling til anvendelse af foreningens eventuelle midler efter gældende regler.


Foreningens vedtægter er senest revideret på foreningens stiftende generalforsamling den 6. september 2022.

 

 

 

Hanne Bering

 

Bazar Lundeborg